Cienījamie pircēji!
Lai nodrošinātu jūsu un mūsu tiesību aizsardzību, lūdzam uzmanīgi izlasīt un iepazīties ar interneta veikala www.vv.lv lietošanas noteikumiem:

Lai lietotu SIA VERAV, reģistrācijas numurs 40003604654, juridiskā adrese Ezera iela 19, Ikšķile,LV-5052, (turpmāk tekstā – PĀRDEVĒJS) interneta veikalu vietnē www.vv.lv un /vai veiktu tajā pirkumus, PIRCĒJAM (fiziskai personai vai juridiskās personas pilnvarotajam pārstāvim) pirms pirkuma veikšanas jāiepazīstas un jāakceptē PĀRDEVĒJA piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi).

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. NOTEIKUMI UN TO DARBĪBAS LAIKS

1.1.1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem PĀRDEVĒJS pārdod preces, kas izvietotas PĀRDEVĒJA interneta vietnē www.vv.lv (turpmāk– INTERNETA VEIKALS). PIRCĒJS pērk preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda INTERNETA VEIKALA vietnē veiktajā pasūtījumā latviešu, angļu vai krievu valodā (turpmāk–PASŪTĪJUMS) un pieņem to.

1.1.2. Īpašuma tiesības uz preci pāriet PIRCĒJAM ar pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

1.1.3. PĀRDEVĒJS saziņai ar PIRCĒJU izmanto PIRCĒJA reģistrējoties norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas PIRCĒJAM tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 

1.1.4. INTERNETA VEIKALĀ redzamie preču attēli ir maksimāli pietuvināti realiztātei, tomēr var atšķirties no piedāvātās preces. Lai precizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu radušās vai saistītās neskaidrības, kā arī izvairītos no pārpratumiem, PIRCĒJAM ir tiesības un iespēja sazināties ar PĀRDEVĒJU  ar šajos NOTEIKUMOS norādītajiem saziņas līdzkļiem un kontaktinformāciju.

1.1.5. PIRCĒJS piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti reģistrējoties, pasūtījumā un/ vai iegūti lietojot internet veikalu apstrādei pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei.

1.1.6. NOTEIKUMI var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma un tie tiek publicēti Internet veikala vietnē www.vv.lv. PIRCĒJAM pirms pasūtījuma veikšanas katru reizi ir pienākums iepazīties ar NOTEIKUMIEM. Interneta veikala lietošana, reģistrēšanās un/vai pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā PIRCĒJA piekrišana šiem grozījumiem. 

1.2. PIRCĒJA REĢISTRĒŠANĀS UN ATBILDĪBA

1.2.1. Reģistrējoties INTERNETA VEIKALĀ un piekrītot šiem NOTEIKUMIEM, PIRCĒJS apliecina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja PIRCĒJS ir juridiska persona, PIRCĒJS apliecina, ka tās vārdā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona.

1.2.2. PIRCĒJS apliecina, la lietos veikalu atbilstoši normatīvajiem aktiem, tikai autorizētā veidā. Jebkāda NOTEIKUMU vai normatīvo aktu pārkāpumu gadījumā PĀRDEVĒJAM ir tiesības nekavējoties atkāplies no līguma par PIRCĒJA veikto pirkumu un/ vai liegt PIRCĒJAM INTERNETA VEIKALA lietošanu.

1.2.3. PIRCĒJS reģistrējoties norāda derīgus kontaktu datus (telefona numuru, e-pasta adresi).

 

1.3. DISTANCES LĪGUMS

            1.3.1. Ja PASŪTĪJUMS tiek veikts INTERNETA VEIKALĀ izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus, starp PĀRDEVĒJU un PIRCĒJU  tiek noslēgts distances līgums.

1.3.2. Distances līgums stājas spēkā ar brīdi, kad PIRCĒJS ir veicis pasūtījumu INTERNETA VEIKALĀ un PĀRDEVĒJS ir piegādājis apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta starpniecību uz PIRCĒJA norādīto elektroniskā pasta adresi.

1.3.3. Atteikuma tiesības, kas izriet no distances līguma atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 - „Noteikumi par distances līgumu”, piemērojamas tikai PIRCĒJAM, kas saskaņā ar šiem normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fizska persona, kas neveic saimniecisko darbību).

1.4. ATTEIKUMA TIESĪBAS

            1.4.1. Izņemot zemāk norādītos gadījumus, PIRCĒJS, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (ja pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pēdējo preci; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par preces pēdējo partiju vai daļu; līgumiem par regulāru preču piegādi – no dienas, kad  parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par pirmo preci). Atteikuma tiesības nav izmantojamas pirkumiem, kas nav noslēgti distances veidā. 

            1.4.2. Ja preces piegāde notikusi izmantojot pakomāta pakalpojumus PIRCĒJS, kas ir patērētājs normatīvo aktu izpratnē, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pasūtījumā norādītās preces pirkuma 14 dienu laikā no brīža, kurā pircējs ir izņēmis preci no pakomāta.

            1.4.3. PIRCĒJS pirms atteikuma tiesību termiņa beigām par lēmumu atkāpties no pasūtījuma informē PĀRDEVĒJU, iesniedzot tam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja pircējs atteikuma veidlapu (atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 - „Noteikumi par distances līgumu”, turpmāk- MK noteikumi Nr.255) vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta PĀRDEVĒJAM pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Pircējam pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

            1.4.4. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikumu nosūtīšana termiņā izbeidz PASŪTĪJUMU un atbrīvo PIRCĒJU no līgumsaistībām, kas izriet no distances veidā noslēgtā pasūtījuma.

1.4.5. PIRCĒJS nosūta preci atpakaļ PĀRDEVĒJAM vai nodod to PĀRDEVĒJAM vai viņa pilnvarotai personai bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis PĀRDEVĒJAM atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nosūtīta atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

1.4.6. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs nodrošināt PIRCĒJAM iespēju PĀRDEVĒJA tīmekļa vietnē www.vv.lv  elektroniskā veidā iesniegt atteikuma veidlapu caur epasta ziņu( info@vv.lv) . Šādā gadījumā PĀRDEVĒJS, izmantojot pastāvīgu informācijas nesēju (tai skaitā elektronisko pastu), nekavējoties paziņo PIRCĒJAM par atteikuma saņemšanu.

1.4.7. PĀRDEVĒJS bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad ir saņēmis informāciju par PIRCĒJA lēmumu atkāpties no PASŪTĪJUMA, atmaksā PIRCĒJAM viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā PIRCĒJA samaksātos piegādes izdevumus. PĀRDEVĒJS minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja PIRCĒJS, izņemot gadījumus, kad PIRCĒJS skaidri piekritis citam maksāšanas līdzeklim un PIRCĒJAM par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

1.4.8. PIRCĒJS sedz preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas, preces atgriešanu Pārdevēja adresē Skoals ielā 17A, Ikšķile, LV-5052.

1.4.9. PIRCĒJS nevar izmantot Atteikuma tiesības MK noteikumu Nr. 22. punktā minētajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

  • preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras PĀRDEVĒJS nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
  • PIRCĒJS ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

1.4.10. PIRCĒJS ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. PIRCĒJS ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai, kā arī par tās atgriešanu pilnā komplektācijā.

1.4.11. PĀRDEVĒJS ir tiesīgs aizturēt saskaņā ar distances pirkuma līgumu PIRCĒJA samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad PĀRDEVĒJS saņēmis preci vai PIRCĒJS iesniedzis PĀRDEVĒJAM apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk. 

1.5. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

1.5.1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti iesniedzama elektroniski, nosūtot uz šādu elektroniskā pasta adresi info@vv.lv vai rakstveidā, nosūtot uz juridisko adresi Ezera iela 19, Ikšķile, LV-5052. Sūdzība tiks izskatīta ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

        

2. INFORMĀCIJA PAR INTERNETA VEIKALU WWW.VV.LV

2.1. CENAS

2.1.1. Visas preču cenas INTERNETA VEIKALĀ uzrādītas EIRO kopā ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā.

2.1.2. Izmaksas par preču piegādi PIRCĒJAM nav iekļautas preces cenā un papildus preces cenai PIRCĒJS maksā par piegādes pakalpojumiem, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa.

2.1.3. Ja prece tiek piedāvāta par īpašā piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces INTERNETA VEIKALĀ.

2.1.4. Pircējs, apstiprinot pasūtījumu saskaņā ar pasūtījuma veidlapu, piekrīt tajā norādītās spēkā esošās piegādes cenas (ja tāda noteikta konkrētajam piegādes veidam) apmēram un apmaksai. Pircējam ir pienākums segt PĀRDEVĒJA izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta (nodota) pircējam tā vainas (t.sk., neatrašanās saskaņotajā vietā / laikā) dēļ, kā arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušās. 

2.3 SAMAKSA PAR PRECI

            2.3.1. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt izmantojot bankas pārskaitījumu sistēmu tiešsaistē, debetkaršu, kredītkaršu maksājumu tiešsaiste vai veicot maksājumu skaidrā naudā VERAV veikalos pie preces saņemšanas, vai veicot apmaksu saskaņā ar PĀRDEVĒJA izsniegtu rēķinu tajā noteiktajā termiņā, ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto PĀRDEVĒJA bankas kontu.

            2.3.2. Samaksas par preci nosacījumi var būt atkarīgi no PIRCĒJA izvēlētā preces piegādes veida.

            2.3.3. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (kases čeks, kases termināla čeks, stingrās uzskaites kvīts). Ja PIRCĒJS veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tai skaitā ar maksājuma karti, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts PĀRDEVĒJA bankas kontā.

2.4. PRECES PASŪTĪŠANA UN PIEGĀDE

            2.4.1. Lai veiktu preces pirkumu, PIRCĒJS, kas ir iegājis INTERNETA VEIKALĀ un piekritis šiem NOTEIKUMIEM, veic pirkumu INTERNETA VEIKALA vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi.

2.4.2. PĀRDEVĒJS pēc pircēja pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos NOTEIKUMOS paredzētajos gadījumos.

2.4.3. Preces piegāde PIRCĒJAM tiek veikt PIRCĒJA izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas. Preces, kas atrodas www.vv.lv interneta veikala noliktavā tiek piegādātas norādītajā laikā. PĀRDEVĒJS paziņo PIRCĒJAM uz kādu no pieteikumā norādītajiem PIRCĒJA kontaktiem (e-pasta adresi, tālruņa numuru) par preces gatavību piegādei.

2.4.4. PIRCĒJAM ir pienākums būt sasniedzamam pa PASŪTĪJUMĀ norādīto telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos par piegādes detaļām un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildē.

2.4.5. Ja PĀRDEVĒJS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PIRCĒJA pasūtītā prece nav pieejama, tad PĀRDEVĒJA pienākums ir informēt par to PIRCĒJU. Tādā gadījumā PĀRDEVĒJS var piedāvāt PIRCĒJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.

2.4.6. Ja prece tiek piegādāta izmantojot pakomāta pakalpojumus, preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu brīdī, kad PIRCĒJS izmantojot saņemto paziņojumu īsziņas un/vai e-pasta veidā par preces piegādi pakomātā un pakomāta durvju atvēršanas kodu, izņem preci no pakomāta.

2.4.7 Visi norēķini interneta veikalā notiek Eiro valūtā 

2.5. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANA

2.5.1. PIRCĒJAM ir iespēja iegādāties jebkuru izvēlētu preci INTERNETA VEIKALĀ, pasūtot to www.vv.lv mājaslapā vai pa tālruņiem (65030890, 26592069) vai pa elektronisko pastu ( info@vv.lv).

2.6. NOSLĒGTĀ LĪGUMA GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

2.6.1. PĀRDEVĒJS neglabā noslēgtos distances līgumus par INTERNETA VEIKALĀ iegādātām precēm.

2.7. TEHNISKIE LĪDZEKĻI INFORMĀCIJAS IEVADKĻŪDU LABOŠANAI PIRMS PASŪTĪJUMA IZDARĪŠANAS

Visos pasūtījuma noformēšanas posmos INTERNETA VEIKALĀ LIETOTĀJAM ir iespēja rediģēt ievadītos datus, atgriežoties vienu vai vairākus soļus atpakaļ. Jebkuras kļūdas, kuras atrastas pēc pasūtījuma apstiprināšanas, PIRCĒJS var izlabot kontaktējoties ar VERAV veikala darbiniekiem pa tālruņiem +371 650 30890, 28 394 539 vai pa e-pastu info@vv.lv

 

2.8. KONTAKTINFORMĀCIJA UN REKVIZĪTI

Nosaukums: SIA VERAV 

Reģ nr. 40003604654

Juridiskā adrese: Ezera iela 19, Ikšķile, LV-5052

info@vv.lv 

Mob. Tālrunis  +371 29191762