Preču atgriešanu pieņemam 15 kalendāro dienu laikā no to piegādes brīža, par to ziņojot mums  rakstiskā veidā. 

! Preces atgriešanas izmaksas sedz klients ! 

! Naudas atgriešana tiek atgriezta tikai par preci, preču piegādes izmaksas netiek atmaksātas ! 

! Preces maiņas gadījumā, klients sedz sūtījuma izmaksas atpakaļ uz musu veikalu, un mēs bezmaksas nosūtām Jums cita izmēra preci !

Lai atgrieztu preces, sūtiet pieteikumu uz e-pastu: info@vv.lv,

E-pastā ir jānorāda: 

  • - Pasūtījuma numurs vai Vārds un Uzvārds uz ko tika veikts pasūtījums
  • - atgriešanas iemesls
  • - pasūtījuma numurs, 
  • - preces kods, 
  • - nosaukums, 
  • - daudzums 

Atgriežot preces, Klientam ir jāvadās pēc šiem noteikumiem:

1. atgriežamajai precei jābūt oriģinālā iepakojumā;

* Iesakām , saņemot preci, uzmanīgi atvērt iepakojumu, kurā tā atrodas.

2. atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas un stāvokļa, kāda tā bija Klientam to saņemot. Ja netiek ievērots šis noteikums, tiek samazināts atgriežamo līdzekļu apjoms Klientam par tik, cik lielā mērā klients radījis bojājumus precei (nosmērējis, ieplēsis, pazaudējis kādu preces sastāvdaļu u.tml.) 

3. atgriežot preci, obligāti ir jāiesniedz arī tās iegādes dokuments( e- pasta pasūtījuma apstiprinājums vai cita dokuments) 

4. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Klienta atgriežamās preces, ja nav ievēroti preču atgriešanas noteikumi.

5. Preču atgriešana ir veicama Pārdevēja noteiktajā kārtībā.

6. Klientam ir jāapmaksā preču atgriešanas izmaksas

7. Par atgrieztu preci nauda atgriežama veicot pārskaitījumu uz maksātāja bankas kontu.

8. Preču kategorijas, kuru atpakaļ atgriešana Pārdevējam un apmaiņa nav iespējama:

  • zeķes, šņores, apakšveļa:  ja ir atvērts to iepakojums

-  vienreiz lietojamās preces, ja ir atvērts to iepakojums (vienreiz lietojamie kombinezoni, bahilas, cimdi u.c. tml. Preces)

- Kā arī, Klients nevar atgriezt preces, kuras nav atgriežamas vadoties pēc LV tiesību aktiem.

9. Preces ar DEFEKTU nomaiņa vai atgriešana 

9.1 Gadījumā, ja prece ir bojāta vai pasūtījumā pieļauta kļūda (nepareizs izmērs, krāsa), Jūs varat atgriezt preci, vai apmainīt pret tādu, kā bija norādīts pasūtījumā.

9. 2 Precei ar defektu Pārdevējs apņemas veikt nepieciešamo remontu vai ja remonts nav iespējams apmainīt pret kvalitatīvu (bez defekta) 

9. 3 Ja tiek konstatēts preces defekts, par to jāinformē SIA VERAV , nosūtot elektronisko vēstuli uz adresi: andis@vv.lv. 

Vēstulē jānorāda : 

  • Preces nosaukums, kods, pasūtījuma numurs un neliels defekta apraksts, kā arī tālruņa numurs.

9.4 Uz Preces Defekta pieteikšanas vēstuli Jums atbildēs 3 darba dienu laikā.

9.5 Preču defekta konstatēšana un bojājumu atlīdzināšana notiek vadoties pēc LV normatīvo aktu noteiktās kartības.

9.6. Produktu defekti:

- Klientam ir pienākums sniegt prasību par defektu novēršanu sekojošajos gadījumos: Ja produkta defekts nav novēršams un traucē pilnvērtīgai produkta izmantošanai, klientam ir tiesības:

(1) pieprasīt attiecīgā produkta apmaiņu pret jaunu šāda veida produktu vai (2) izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu. 

Ja produkta defekts ir novēršams, taču tas pēc kāda laika ir jānovērš atkārtoti, kā rezultāta klients nevar pilnvērtīgi izmantot produktu, klientam ir tiesības: 

(1) pieprasīt attiecīgā produkta apmaiņu pret jaunu šāda veida produktu vai (2) izbeigt Pirkuma līgumu un pieprasīt samaksāto naudas līdzekļu atgriešanu.

9.7 Klientam par defektu SIA VERAV jāinformē nekavējoties tiklīdz defekts tiek konstatēts, bet ne vēlāk kā līdz garantijas termiņa beigām.

9.8 SIA VERAV pieņem lēmumu par Klienta prasības apstiprināšanu vai noraidīšanu 30 dienu laikā no brīža, kad klients ir informējis SIA VERAV par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

9.9 Par prasības lēmumu, klients tiks informēts e-pastā vai telefoniski 30 dienu laikā no brīža, kad klients ir informējis SIA VERAV par produkta defektu un ir saņēmis produktu ar defektu no Klienta.

9.10 SIA VERAV nav atbildīgs par preces bojājumiem vai defektiem pret jebkuru trešo pusi, kas iegādājusies preces no SIA VERAV klienta.

10. Visas tiesības un pienākumi starp SIA VERAV un klientu saistībā ar garantiju, ir definēti LV normatīvajos aktos.

11. Klients zaudē tiesības pretendēt uz garantijas pakalpojumiem gadījumos, ja:

- Klients nevar iesniegt pierādījumu par preces apmaksu un tās piegādi;

- Klients nevar uzradīt acīmredzamus produkta defektus, preču piegādes brīdī;

- preču garantijas termiņš ir beidzies;

- mehāniskie produkta bojājumi ir radušies Klienta darbību rezultātā;

- produkts tika izmantots tam nepiemērotos apstākļos

- produkts netika izmantots tam paredzētajā nolūkā;

- produkts ir bojāts, jo lietots neparasti augstas slodzes apstākļos vai izmantots pretēji dokumentācijai, instrukcijām, tehniskajiem standartiem un drošības noteikumiem.

- produkts ir bojāts nenovēršamos un / vai neparedzamos apstākļos, vai ūdens postījumu dēļ, uguns postījumu dēļ vai sakarā ar citiem nepārvaramiem force majeure faktoriem.

NOSLĒDZOŠIE NOTEIKUMI

1. SIA VERAV saglabā tiesības apstādināt, papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītus dokumentus. Noteikumu papildinājumi vai koriģējumi stājas spēkā no tās dienas, kad tie tiek ievietoti interneta veikala mājaslapā www.vv.lv

2. Ja Klients nepiekrīt mūsu Noteikumu korekcijai, daļējiem papildinājumiem, Klientam ir tiesības no tiem atteikties, ar noteikumu, ka Klients pazaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.

3. Ja Klients, pēc noteikumu redakcijas, turpina izmantot interneta veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka Klients piekrīt noteikumu redakcijai, daļējām pārmaiņām vai papildinājumiem.

4. Visas neskaidrības, kas izcēlušās dēļ šiem Noteikumiem, var tikt risinātas sarunu ceļā. 

5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama dēļ apstākļiem, kurus radījuši nepārvarami spēki.  

6. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikala bildes preču krāsas tonis var neatbilst reālam preču krāsas tonim, dēļ Pircēja izmantotā monitora īpašībām !